«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
USD
3.5
GBP
4.6722
EUR
4.1661
RUB
4.7296
UZS
0.3412
TRY
0.4773
JPY
3.3226
CNY
0.5099
BÄSLEŞIK 2020-nji ýylyň 21-nji dekabrynda geçirilýär

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak

boýunça bäsleşik geçirmek hakynda

BILDIRIŞ

LOT № 197.

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komitetiniň resmi internet saýtynyň binýadynda «hasabat tabşyrmak» sahypasyny döretmek, statistiki hasabatlary tabşyrmagy tapgyrlaýyn elektron görnüşe geçirmek üçin ýörite programma üpjünçiligini we zerur bolan tehniki enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti.


LOT № 252.

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň täze halkara howa menziline barýan ýoluň ugrunda gurulýan 4 gatly 40 öýli 22 sany ýaşaýyş jaýynyň daşky inžener ulgamlaryny abadanlaşdyrmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


LOT № 284.

Mary welaýatynyň Serhetabat etrabynyň Ýeňiş geňeşliginiň Ýeňiş obasyndaky içki suw geçirijini täzeden gurnak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


LOT № 286.

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Galkynyş köçesiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


LOT № 315.

Ahal welaýatynyň Tejen şäherindäki kuwwatlylygy bir gije-gündizde 30 000 m3 bolan agyz suwuny arassalaýjy desgasy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


LOT № 318.

Aşgabat şäheriniň sowadyjy ulgamlaryna gerekli «ýork» kompressor ýagyny, guradyş filtri we ýagyň filtri üçin degişli harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 319.

Aşgabat şäheriniň ýylylyk ulgamlarynda hemde desgalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 324.

Daşoguz welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň R.Ataýew adyndaky geňeşligindäki saglyk öýüniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


LOT № 329.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň Azatlyk köçesiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


LOT № 333.

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň N.Gutlyýew, Bereket, Talhanbazar, Hojaili, Amyderýa geňeşlikleriniň gum obalaryndaky kuwwatlylygy 6/10/0,4 kW bolan howa ulgamyny gurmak, B.Myradow geňeşliginiň N.Açilow obasyndaky, Boýrabap geňeşliginiň Hojamiresen obasyndaky kuwwatlylygy 10/0,4 kW, Bereket geňeşliginiň Gökler, Ýassydepe, Gaýbaýat, Täze aý obalaryndaky kuwwatlylygy 10/6/0,4 kW bolan howa ulgamlarynyň, f.Kultsentr E/B Oguz han 10 kW bolan elektrik geçirijiniň durkuny täzelemek üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


LOT № 336.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze, döwrebap ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak (1-nji tapgyr, inžener ulgamlary we ýollary) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 349.

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda guruljak, kuwwatlylygy 30 000 m3 bolan agyz suwuny arassalaýjy desganyň daşky elektrik üpjünçiliginiň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


LOT № 350.

Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş toplumlarynyň köpgatly ýaşaýyş jaýlaryny agyz suwy bilen üpjün etmek üçin 30 sany suw sorujy bekediň we agyz suwuny arassalaýjy desgalaryň durkuny täzelemek (kuwwatlylygy 150 000 m3/, Gündogar suw arassalaýjy desgasy) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 355.

Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 461-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň merkezi binasyndaky uly göwrümli sowadyjynyň (çilleri) bejeriş, abatlaýyş işleri üçin enjamlary we ätiýaçlyk şaýlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi.


LOT № 365.

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda gurulmaly ýaşaýyş jaýlarynyň 1-nji tapgyrynda 600 orunlyk umumy bilim berýän orta mekdebi gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 366.

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda gurulmaly ýaşaýyş jaýlarynyň 1-nji tapgyrynda 600 orunlyk umumy bilim berýän orta mekdebi gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 367.

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda gurulmaly ýaşaýyş jaýlarynyň 1-nji tapgyrynda 600 orunlyk umumybilim berýän orta mekdebi gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 370.

Daşoguz welaýatynyň Sapatmyrat Türkmenbaşy adyndaky şäheriniň B.Taganow köçesiniň suw geçiriji ulgamynyň durkuny täzelemek üçin gurluşyk enjamlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Araly halas etmegiň Halkara gaznasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň Daşoguz şahamçasy.


LOT № 379.

Ýokanç keseller merkezleri müdirýetiniň binalarynyň howalandyryjy, sowadyjy hemde ýyladyjy ulgamlary üçin enjamlary we sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


LOT № 383.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze, döwrebap jaý toplumyny gurmak (2-nji tapgyr, daşarky we içerki inžener ulgamlary, desgalary, içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 384.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda täze, döwrebap ýaşaýyş jaý toplumyny gurmak (2-nji tapgyr, daşarky we içerki inžener ulgamlary, desgalary içki köçeleri, geçelgeleri we seýilgähleri) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 394.

Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň suw geçiriji ulgamlarynyň durkuny täzelemek (şäheriň demirgazyk kiçi etrabynyň 6,7-nji kwartaly, M.Garaýew köçesiniň 3,4-nji bölegi) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


LOT № 398.

Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherindäki elektrik geçiriji howa ulgamlarynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


LOT № 401.

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda gurulmaly ýaşaýyş jaýlarynyň 1-nji tapgyrynda 600 orunlyk umumybilim berýän orta mekdebi gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 409.

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň Aeroport şäherçesindäki 4 gatly, 24 öýli 10 sany ýaşaýyş jaýynyň gurluşygy üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


LOT № 410.

Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň binasynda «KONE» kysymly lifte gerek bolan enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary kazyýeti.


LOT № 411.

Lebap welaýatynyň Darganata etrabyndaky täze, döwrebap şäherçäniň lagym ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


LOT № 420.

Aşgabat şäheriniň Parahat – 7/3 ýaşaýyş toplumynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 424.

Lebap welaýatynyň döwrebap, köpugurly söwda bazaryna barýan awtoulag ýolunyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


LOT № 440.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Ýöriteleşdirilen dikeldiş merkeziniň ýyladyşhanasynda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


LOT № 442.

«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garamagyndaky Bereket suw ýygnaýjy-paýlaýjy desga üçin enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


LOT № 444.

«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän kuwwatlylygy bir gije-gündizde 35 000 m3, Gyýanlydaky 50 000 mbolan deňiz suwuny süýjediji desgalaryň we Awaza etrabyndaky kuwwatlylygy bir gije-gündizde 70 000 m3 bolan lagym suwlaryny biologik arassalaýjy desganyň, şeýle hem suw we lagym geçiriji gulluklaryň bökdençsiz işlemegi üçin enjamlary we elektrik ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


LOT № 450.

Aşgabat şäheriniň Gypjak köçesiniň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 452.

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Nyýazow şäheriniň 8-nji çagalar bagynyň ýyladyyş gazanhanasyny düýpli abatlamak üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


LOT № 455.

Aşgabat şäheriniň Parahat – 7/3 ýaşaýyş toplumynyň gurluşygy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 463.

Daşoguz welaýatynda ýerleşýän okuw-türgenleşik meýdançasynyň daşky elektrik üpjünçiligi üçin elektrik serişdelerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


LOT № 469.

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň zerurlygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


LOT № 470.

Ahal welaýatynyň çägindäki 22,0 gektar meýdanda damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurnamak üçin dürli görnüşdäki harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


LOT № 473.

Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň «Dostluk» daýhan birleşigindäki kuwwatlylygy 10 kW bolan howa elektrik geçirijisiniň durkuny täzelemek we KTP-160/10 kWa desgasyny oturtmak, «Lebap» daýhan birleşigindäki kuwwatlylygy 10 kW, Gülabat we Magtymguly obalaryndaky 0,4 kWa bolan howa elektrik geçirijileriniň durkuny täzelemek we KTP-160/10 kW desgasyny oturtmak, Jeýhun şäherçesinde GKTP-96,97,98,99-dan kuwwatlylygy 10/0,4 kW bolan howa ulgamynyň durkuny täzelemek, 4 sany 160/10 kWa KTP-ny 4 sany 250/10 GKTP çalyşmak, Döwletli etrabynyň Amyderýa şäherçesiniň Şatlyk köçesinde kuwwatlylygy KTP-400/10 kWa bolan desgany oturtmak we 10/0,4 kW HU-ny gurmak, Pagtaçy geňeşliginiň Nowruz obasynyň Lebap köçesinde we Jeýhun obasynyň Bitaraplyk köçesinde KTP-250/10 kWa desgasyny oturtmak we 10/0,4 kW HU-ny gurmak, Ýalkym geňeşligniň Baýdak obasynyň Bitaraplyk köçesinde we Dostluk şäherçe geňeşliginiň Gündogar köçesinde KTP-400/10 kWa desgasyny oturtmak we 10/0,4 kW HU-ny gurmak, Dostluk şäherçe geňeşliginiň G.Atabaýew köçesinde KTP-630/10 kWa desgasyny oturtmak we 10/0,4 kW HU-ny gurmak, täze şäherçede KTP-630/10 kWa desgasyny oturtmak we 10/0,4 kW HU-ny gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


LOT № 475.

Mary welaýatanyň Saglygy goraýyş müdirligniň awtoulaglar kärhanasynyň «Tiz kömek» awtoulaglary üçin tekerleri satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


LOT № 477.

Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki 1-nji orta mekdebiň durkuny täzelemek üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


LOT № 479.

Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Çerkezli obasyndaky 240 orynlyk orta mekdep üçin enjamlary we harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


LOT № 491.

Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň ýanyndaky Gozgalmaýan emläge bolan hukuklaryň we onuň bilen bagly geleşikleriň döwlet tarapyndan bellige alynmagy baradaky gullugyň merkezi edarasy bilen garamagyndaky edaralarynyň aralygynda elektron resminamalar dolanyşygynyň bir bitewi ulgamyny döretmek hem-de taýýarlanmagy meýilleşdirilýän döwlet sanawynyň bir bitewi elektron ulgamynyň kompýuter programmasyny işe girizmek üçin enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Adalat ministrligi.


LOT № 496.

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň S.A.Nyýazow adyndaky geňeşliginiň Isberden obasynda gurulýan 2 gatly, 5 otagly 10 sany ýaşaýyş jaýynyň daşarky eltiji elektrik ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


LOT № 511.

«Balkanwelaýatagyzsuw» birleşigine degişli bolan suw sorujy hemde suw kowujy beketler üçin elektroheretlendirijiler bilen bilelikde ýokary öndürijilikli we basyşly nasos enjamlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


LOT № 513.

Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň köne binalar toplumyndaky biologiýa binasy üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


LOT № 528.

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň zerurlygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


LOT № 529.

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň zerurlygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi.


LOT № 532.

Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň Amul şäherçesindäki, gurluşygy alnyp barylýan köp gatly ýaşaýyş jaý toplumyna barýan awtomobil ýolunyň gurluşyk işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Lebap welaýat häkimligi.


LOT № 534.

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasyna kompýuter enjamlaryny, esbaplaryny hem-de ygtyýarly programmalary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy.


LOT № 536.

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Derweze geňeşliginiň Böri obasynyň eltiji kuwwatlylygy HU-10 kW bolan elektrik geçiriji ulgamynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


LOT № 544.

Mary welaýatynyň Türkmengala etrap kazyýetiniň edara binasy üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


LOT № 548.

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda 1 sany ýyladyşhanany gurmak (53 ga) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 549.

Balkan welaýat Gaýragoýulmasyz tiz kömek merkeziniň daşky inžener ulgamlary üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


LOT № 550.

Lebap welaýatynyň Kerki etrabynda «Ymamnazar» serhetýaka gümrük postunyň ýanynda gurulýan «Gury port» desgalar toplumy üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugy.


LOT № 552.

Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynyň Täze-ýol geňeşliginiň täze, döwrebap şäherçesindäki 1-nji we 2-nji lagym sorujy desgalarynyň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Daşoguz welaýat häkimligi.


LOT № 556.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň zerurlygy üçin harby geýim lybaslaryň tapawutlandyryş nyşanlaryny we belgilerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


LOT № 557.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň zerurlygy üçin aýakgap önümlerini we goş emläklerini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


LOT № 560.

«Ahalwelaýatagyzsuw» birleşiginiň garamagyndaky agyz suw müdirliklerinde goýberilýän agyz suwunyň we jemagat hyzmatlarynyň töleglerini öz wagtynda ýygnap almak hem-de hasabatlylygy ýöretmegi sanly ulgama geçirmek maksady bilen ýörite programma üpjünçiligini hem-de birleşige we müdirliklerine degişli enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


LOT № 568.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugyna dürli görnüşdäki gurluşyk-gurnama işleri üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


LOT № 569.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Balkan welaýatynyň serhet birikmesiniň serhet galasynyň binalar we desgalar toplumynyň hem-de Lebap welaýatynyň çäginde ýerleşýän harby bölüminiň serhet galasynyň içki gaz geçiriji ulgamyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


LOT № 570.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Daşoguz welaýatynyň serhet galasynyň binalaryň, desgalaryň we ýaşaýyş jaýlaryň gurluşyk işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak..

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


LOT № 571.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň Mary welaýatynyň serhet birikmesiniň çägindäki zolagynyň elektrik üpjünçiligi üçin harytlary enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


LOT № 585.

Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasynyň, Aşgabat şäheriniň Magtymguly şaýolunyň 111-nji jaýynda ýerleşýän edara binasynda ýangyn duýduryjy ulgamy gurnamak üçin enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Ýokary gözegçilik edarasy.


LOT № 586.

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň A.Nyýazow şaýolunyň 10-njy kiçi etrapçasynyň 1-nji geçelgesiniň 12/2-nji jaýynyň 6-njy girelgesindäki 12 sany öýi söküp aýyrmak we ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp täzeden gurmak üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 587.

Mary welaýatynyň Mary şäheriniň Galkynyş köçesini düýpli abatlamak üçin gurluşy harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


LOT № 590.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serhet galalarynyň gurluşyk-gurnama we durkuny täzelemek işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


LOT № 592.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň serhet galalarynyň gurluşyk-gurnama we durkuny täzelemek işleri üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy


LOT № 605.

Aşgabat şäheriniň Berkarar köçesiniň durkuny täzelemek (1-nji tapgyr) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 608.

Aşgabat şäheriniň Parahat - 7 ýaşaýyş toplumynda «1» belgili 160 orunlyk çagalar bagyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 609.

Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň, Ahal welaýatynyň Gökdepe şäherinde ýerleşýän 2401 harby bölüminiň binalarynyň gurluşygy we durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugy.


LOT № 610.

Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherjiginiň çäginde «Wepalynyň» heýkelini gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 611.

Aşgabat şäherindäki 3-nji, 28-nji, 34-nji, 68-nji we 75-nji orta mekdeplerinde hem-de 7-nji, 17-nji, 32-nji, 25-nji we 95-nji çagalar baglarynda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 612.

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrap hassahanasynyň durkuny täzelemek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Mary welaýat häkimligi.


LOT № 614.

Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Garadaşaýak obasyndaky 1200 orunlyk orta mekdebi üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 615.

Aşgabat şäheriniň ýaşaýyş toplumlarynyň köpgatly ýaşaýyş jaýlaryny agyz suwy bilen üpjün etmek üçin 30 sany suw sorujy bekediň we agyz suwuny arassalaýjy desgalaryň durkuny täzelemek (kuwwatlylygy 150 müň m3, Gündogar suw arassalaýjy desgasy) üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 616.

Aşgabat şäherinde Magtymguly Pyragynyň täze ýadigärligini gurmak üçin heýkeli taýýarlamakda ulanylýan harytlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 621.

Aşgabat - Türkmenbaşy awtomobil ýolunyň 559-572 km böleginiň 563,43 kilometrinde ýerleşýän demir ýoluň üstünden geçýän awtomobil köprüsiniň gurluşyk-gurnama işleri üçin gurluşyk harytlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.


LOT № 623.

Aşgabat şäherindäki 46-njy orta mekdebinde abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 624.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň zerurlygy üçin aragatnaşyk serişdelerini we enjamlaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


LOT № 626.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin motor we çalgy ýaglaryny satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


LOT № 627.

Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň Baş üpjünçilik we tyl müdirliginiň zerurlygy üçin motor we çalgy ýaglaryny satyn almak..

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Goranmak ministrligi.


LOT № 630.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde 4 gatly, 32 öýli 5 sany ýaşaýyş jaýynyň taslamasyny düzmek we olary ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Ahal welaýat häkimligi.


LOT № 632.

Aşgabat şäheriniň «10 ýyl Abadançylyk» köçesiniň Ankara köçesinden B.Annanow köçesine çenli aralygyny gurmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 642.

Aşgabat şäheriniň Kulyýew köçesiniň 38-nji A ýaşaýyş jaýynda hemde 41-nji A ýaşaýyş jaýynda abatlaýyş işlerini geçirmek üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Aşgabat şäher häkimligi.


LOT № 645.

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi S.A. Nyýazow adyndaky Bejeriş-maslahat beriş merkeziniň binalaryny düýüpli we daş-töweregini abadanlaşdyrmak üçin harytlary we enjamlary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.


LOT № 657.

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi tarapyndan taýýarlanylýan "Türkmenistanyň Döwlet ýer kadastrynyň awtomatlaşdyrylan geomaglumat ulgamyny işläp taýýarlamagyň Tehniki ýumuşyna" laýyklykda ýörite programmalary satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.


BÄSLEŞIK 2020-nji ýylyň 21-nji dekabrynda geçirilýär.


Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:


Aşgabat şäheriniň, Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. 

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi. 

Telefon belgileri: 39-46-39; 39-46-38, 39-46-32.